Определяне възрастта на конете

Определяне възрастта на конете

Възрастта на конете най-точно може да се определи от свидетелството за произход, което трябва да притежава всеки кон. Когато липсва такова, най¬достоверни са белезите, свързани с поникването, смяната и изменянето на зъбите им.
Точното определяне възрастта на конете е от изключително значение за тяхното развитие и отглеждане. В пряка зависимост от нея са въпросите, свързани с определянето и даването на различна храна на конете, приучването към работа, извършването на тренинг при спортните коне, установяването на възможни заболявания от заразно и незаразно естество.

Зъбите при конете по своето положение, местонахождение и форма се делят на резци (предни зъби); кучешки и основни зъби (кътници). Резците се намират отпред на горната и долната челюст. Те са 12 на брой, по 6 на всяка от тях. Кучешките зъби се разполагат между предните зъби и основните, по един от всяка страна както на горната, така и на долната челюст. При кобилите те се срещат много рядко. Основните зъби са 24 на брой, по 12 на всяка челюст.
Общият брой на зъбите при жребците е 40 (12 предни зъба,4 кучешки и 24 основни), а при кобилите -36 (12 предни и 24 основни зъби).
Зъбите биват млечни и постоянни. Млечните зъби падат на определена възраст и се заменят с постоянни. Най-достъпни за оглед са предните зъби, като главно по изтриването на тяхната зъбна повърхност става определянето на възрастта при конете. Всяка двойка от тях си има специфично име: най-вътрешната двойка се означава като зацепи, следващите са средни и последните са крайни.

В зависимост от поникването, смяната и изменението на формата на резците се различават четири периода от възрастта на коня:
І период -период на поникването и изтриване на млечните резци. Започва от раждането до 2 и половина години.
II период -период на смяна на резците -от 2,5 до 5години.
III период -изтриване на чашките на резците на долната челюст.
IV период -изменяне на резците след 8-годишна възраст.

.
.

По – подробно тези периоди изглеждат така:
1 месец – Поява и поникване на млечни зацепи
5-9 месеца – Поява и поникване на средните
1 година – Поява и поникване на крайните предни зъби
10-12 месеца – Изтрита повърхност на зацепите
1,5-2 години – Изтрита повърхност на зацепите и средните
2-2,5 години – Изтрита повърхност на всички предни зъби
2,5 години – Падане на млечните зацепи
3 години – Изтриване на предния край на постоянните зацепи
3,5 години – Падане на средните млечни зъби и изтриване на задната повърхност на постоянните зацепи
4 години – Изтриване на предния край на¬постоянните средни
4,5 години – Падане на млечните крайни и изтриване на задната повърхност на средните предни зъби
5 години – Изтриване на предния край на постоянните крайни
5,5 години – Изтриване на задния край  на постоянните крайни
6 години – На зацепите на долната челюст е изтрита чашката
7 години – На средните на долната челюст е изтрита чашката
8 години – На крайните на долната челюст е изтрита чашката
9 години – Окръгляване на зацепите на долната челюст и изтриване на чашката на зацепите на горната
10 години – Окръгляване на средните на долната челюст, а на горната чашките на зацепите и средните са изтрити
11 години – Окръгляване на средните на долната челюст, а на горната са изтрити всички чашки
12 години – Всички предни зъби са окръглени и наличие на широка кафява звездичка
13 години – Изчезват следите на чашките на  зацепите и се увеличава разстоянието между предните зъби
14 години – Зацепите приемат триъгълна форма
15 години – Средните приемат триъгълна форма
16 години – Крайните приемат триъгълна форма, а звездичката се окръглява
17 години – Всички предни зъби са триъгълни по форма, а звездата навсякъде се
20 години – Зъбите се намират под остър ъгъл, зацепите стават обратно овални

Описаните по-горе промени нагледно са представени на фиг. 19 и 20

Освен разгледаните промени при изтриването на зъбната повърхност има и други признаци, които до¬пълнително могат да се използват при определяне на възрастта. В резултат на изтриването на зъба формата на дъвкателната повърхност от овална спрямо зъбната дъга става кръгла, а с напредването на възрастта и обратно овална. Скъсяването на резците се отразява и на зъбната дъга (това е линията, по която са разположе¬ни резците върху челюстта). След 15-ата година резци¬те от дъговидна разстановка се подреждат почти в права линия. Лястовичата опашка е друг белег, който се появява три пъти през живота на коня -на 8-9, 13-15 и след 18-годишна възраст и е резултат от неправилното изтриване на зъбите на горната челюст. Общо може да се каже, че при отваряне устата на коня и фиксиране на езика, ако се установи наличие само на млечни зъби, то животното е на около 2,5-годишна възраст; на 2,5 до 5 години се наблюдава смесена картина (млечни и постоянни), а над 5 години само постоянни зъби. Освен това за увеличаване на възрастта при конете говори и побеляването на космите, намиращи се в областта на устните, около очите и ноздрите. Околоочните ямки се увеличават и задълбочават, устните увисват, а гърбът провисва вследствие на отпускане на мускулатурата. Тези промени показват, че животното е над 18-годишна възраст.

Автор: Ивайло Ченчев