horse_305 [Източнобългаски кон (East Bulgarian Horse)]