horse_349 [Асоциация за развъждане на Източнобългаски кон]