Полово поведение при конете

Полово поведение при конете

Половите прояви при конете са свързани с влиянието на различни фактори: визуални, слухови: осезателни възприятия. Половото поведение при мъжките и женските коне е различно. При кобилите естралния цикъл е през пролетта.

Сексуалното приемане може да бъде през различно време на годината,но овулацията нормално става през пролетта. При мъжките половото поведение се харакреризира с динамичност,а при женските с външна статичност. Първите полови проявления са на 8-15 месеца в зависимост от типа на конете.
Съешаването обикновенно се предшества от реакции свързани с опознаване на жребеца,маркиране на територията и йерархическото поведение. Жребецът често цвили дълго, приближа- вайки се към кобилата, застава в поза, помирисва, Повдига върха на главата издига шията,показва зъбите, повдигайки върха на устните и стои ва такава напрегната поза няколко секунди. Когато жребецът подуши кобилата тя протяга глава към него и също го помирисва по муцуната. Понякога кобилата помирисва и фекалиите на жребеца.
Непосредствено преди съешаването жребецът пристъпва към кобилата,с проява на дружелюбие, движи уши,подушва неиното рамо и шията. Ако кобилата заеме поза ”готовност за съешаване”,тя повдига опашката и леко разтваря краката. Жребецът я разбира,опира подбрадника и гърдите на нейната крупа,следва копулацията.
След еякулацията жребецът прекратява копулацията,така че част от еякулата пада на земята. Известно време двамата стоят един до друг спокойно.
В случай,че кобилата се съпротивлява жребецът я преследва. Приближаваики я той се движи рамо до рамо,глава до глава,буза до буза,успоредно с нея,хапейки я за бузата. Продължаваики успоредно жребецът поставя глава на крупата на кобилата,следва скачане и копулация.
Изплашена от преследването на жребеца,кобилата често цвили. Нейното безпокойство предизвиква отклик у лично привързаните към нея бец-адютант коне-младите двугодишния жребец.

Случка
Различава се ръчна и свободна случка. При ръчната случка по време на случната кампания жребците и кобилите се гледат при стационарни условия. При настъпване на пълна разпасаност в съответствие със случния план кобилите се покриват от определеният жребец. Предимството на този начин се състои в това,че се изпълнява правилно случният план,може да се регистрират датите на покриването и предполагаемата дата за ожребването и на трето място жребците се използват нормално,без да правят излишни скачки.
Свободната случка се провежда само когато кобилите се отглеждат само при табунни условия кръглогодишно. Снастъпване на случната кампания според изработеният случен план кък кобилите ж даден табун се пуска определен жребец. До краят на случната кампания жребецът се движи с табуна свободно.Този начин има следните предимства:навреме се откриват разнасяните кобили,дори кобилите,при кото разпасаността протича в съжсем тиха форма,от постоянното дразнене от страна на жребеца може да бъдат открити и заплодени.Недостатаците при прилагането му са прекомерното изтощажане на жребците и понижаването жизненоста на сперматозоидите.Ето защо при табунната случка трябва да се намали броя на кобилите,които ще се заплождат от даден жребец.

Проба
Същесвено условие за нормалното заплождане е навреме да се открият разпасаните кобили. За тази цел със започването на случната кампания по определен график се извършва проба.В зависимост от начина на провеждането пробата бива ръчна,табунна и свободна. При ръчната проба ежедневно всички незаплодени кобили минават край специален станок,къдети с помощта на жребец-пробник се открижа коя от тях дава признаци на разпасаност.
Табунната проба се комбинира с ръчната. Обикновенно след ръчната проба кобилите се пускат с табуна на разходка или на паша. Към табуните се откарва жребецът-плодник,който се дразни от присъстжието на кобилите и цвили продължително.Кобилите със скрита или с явна разпасаност се отделят от табуна и започват да следят жребецът. Откритите по този начин разпасани кобили се записват в случният регистър и се заплождат от жребеца,определен по случният план.
Свободната проба не се прилага в нашето коневъдство. Извършва се чрез пускането на пробник,който има силно развит полов нагон, но и полови дефекти и не е в състояние да запложда. Пуснат в стадото,той дразни всички кобили и онези от тях,при които настъпва период на разпасаност,дават определени признаци. Най-добре е за целта да се използват двустранни крипторхиди или малоръсни жребци,които при естествени условия немогат да покрият и заплодят кобилите.

Случен регистър
За да се установи проявяването на половият цикъл и подходящото време за нормално покриване на кобилите във всеки конезавод се завежда случен регистър.В него се нанасят жребците и подлежащите за покриванв от тях кобили по случния план.С определени знаци се нанасят за всяка дата проявите на кобилата.По този начин се установява средната продължителност на половия цикъл,времето на разпаността и най-подходящото време за покриване.Случният регистър остава към архивата на племенните книги.По него се проучват половитв прояви на кобилите от отделните породи,линии и фамилии.След като се установят известна зависимост и времето за заплождане на кобилите от дадена линия или фамилия,същата схема се прилага и за кобилите,които са включени в разплод за пържа година.Ако се установи,че при тях има специфични прояви,чрез нови наблюдения през първия случен сезон се установяват пълните прояви за протичане на половия им цикъл.
Провеждане на случката.По голямата част от разплодните жребци,използвани в случната кампания,имат изградени нормални рефлекси и се използват правилно по време на случката.Друг,макар и съвсем малък процент,притежават временна или постоянна импотентност.Ако импотентноста произхожда от изработването на някакъв затормозващ ефект,в процеса на работата трябва де се направи всичко възможно,за да се възтанови нормалната им полова функция.С младите жребци влизащи в първи случен сезон,трябва да се подхожда внимателно.За тях,особенно в началото,когато се правят първите скачки са необходими специални грижи и компетентна помощ.В случаи,при които жребецът въпреки намесата на човека не е в състояние да направи сполучливи скачки,необходимо е да се пусне в затворвн манеж с добре разпасана кобила.

В такъв случаи се елиминират дразнещите фактори-случна зала,присъствие на хора и др.-жребецът постоянно се успокоява и може да направи първата скачка.В други случаи жребците изискват активно движение,след което правят скачката.Така например известният чистолръвен жребец Галти Мор е покривал кобилите само след продължителна езда.Не рядко се случва жребецът да реагира на мястото където се провежда случката,и да не покрижа кобилите.Такива са обикновенно жребците започнали своята дейност в закрити помещения.След отправянето им поселата,където се налага да покриват кобилите на открито,някой от тях отказжат да скачат.В такъв случай трябва да се изменят условията,за да се възтанови потенцията им.Значителен процент от жребците са темпераментни и при скачката проявяват грубост-хапят ккобилата по тялото или по шията.В резултат от причинената болка кобилата реагира с ритане,което мойе да дожеде го нещастен случай.При такива случаи се препоръчва кобилата да се покрие с одеало,за да се избегне охапването.Някой от жребците проявяват известно предпочитание към цвета на кобилата.В такъв случай стопанството трябва да има определеният цвятза да се осигъри настъпване на нормална ерекция при жребеца.Такива капризи най често проявяват магарешките жребци ,които се използват за мулепроизводство.За тях е необходимо в района на слъчната станция да се дърйи магарица за възбуждане на жребеца,след което той се пуска да покрие кобилата,не малко трудности създава и подготовката на кобилите,някой от които имат гъдел и независимо от това че са силно разпасани,реагират на докосването от жребеца.В такива случаи кобилите се фиксират със специални спънки,които не им позволяват да ритат.Определена трудност при работата създажат и кобилите,които дават признаци на постоянна разпасаност.Поради това че неможе да се установи благоприятният момент за покриването,най 1есто те остават незаплодени.
При случка на животни с различна височина трябва да се направят някои приспособления.Когато е по ниска кобилата се поставя върху по висок под,а когато жребецът е значително по нисък,за кобилата се поставя специален трап със станок с оглед на фиксирането и на подходяща височина,с което се улеснява покриванвто.Такива приспособления най често са необходими при използването на магарешки жребци за покриване на кобили.

Преди случката след фиксирането на кобилата на подходящо място,основата на опашката и се бинтова,за да не се нарани членът на жребеца.При повдигането жребецът се държи с два повода и се спазва известна последователност.В началото той се допуска към главата,шията и хълбока,след това се подвежда към крупата на кобилата.Преди скачката жребецът се поставя в удобна позиция зад кобилата,която не се допуска до момента на пълна ерекция.

След това с помоща на двама опитни работници той се оставя да обхване кобилата и да извърши съвкуплението.Внезапно скачане без достатъчна подготовка може да има нежелани последици.По време на скачката трябва да се следи и моментът на еякулацията,който се определя по ритмичните движения на опашката и отпускането на жребеца.След скачката жребецът се поема внимателно от работника и членът му се дезинфекцира с предварително приготвен разтвор.Ако не е настъпила еякулация,след няколко минути жребецът отново се приближава до кобилата за повторно покриванване.След покриването кобилата се освобождава от спънката,дава и се леко движение в продължение на няколко минути и след като се освободи се поставя на едно място.
Причини за незаплождане на кобилите.Като полоциклични йивотни кобилите имат възможност да се заплождат всяка година.В редки случаи ако не се познава добре нормалното протичане на половия цикъл,кобилите може да станат ялови.Практиката у нас показва,че работата със заводските кобили може да се достигне до 90% заплодяемост.Има случаи,когато кобилата ражда ежегодно,и то до преклонна възраст.Такава е кобила Ромелия от арабската порода,която за 23 години е родила и отгледала 19 кончета,голяма част от които имат добри племенни качества.
Причините за незаплождането на кобилите са от най-различен характер.На първо място стои въпросът за нормалното им хранене и гледане.Изтощените,едностранно хранените кобили имат нередовен полов цикъл и се заплождат сравнително трудно.

Ако кобилите-майки имат катаракно възпаление на влагалището,то трябва да се лекува,защото може да стане причина за незаплождане.Изтеченията от половитв органи на кобилите са симптом за заболяване,свързано с понататтъчни усложнения при заплождането,затова при констатирането му трябва да се установи и отстрани източникът на заболяването.
Продължителност на случният сезон.Случният сезон е свързан с климатична зона на дадем район и с породата на конете.За сежерните райони,където фуражните условия са сравнително лоши,а климатичните условия тежки,случната кампания започжа от 1 март и завършва в края на юли.В зоната на умерения климат тя започва от 1 до 15 февруари и завършва в края на юни.

За някои специализирани породи,каквато в чистокръвната ездова,се изисква случната кампания да започне от 1 януари с оглед кончето да се роди в началото на януари,за да може да се включи в състе занията към съответната група ремонтни коне.Родените с 1-2 месеца преди това се включват при състезанията с коне,които са родени цяла година по рано.

Брой на кобилите за покриване от жребци.
На младите жребци се определя за заплождане обикновенно малък брой кобили-между 20 и 25.Когато жребците са между 6 и 12 години,за сезон могат да покрият 50-60 кобили-майки при максимално 120 скачки.По възрастните жребци получават също определен брой кобили.В конезаводите,където развъдноподобрителната работа се води въз основа на линейното развъждане,броят на кобилите,определени за покриване от един жребец,е значително по малък ,тъй като и общият брой на племенните стада е ограничен.

Изкуствено осеменяване
През последните десетилетия изкуственото осеменяванв на домашните животнни придоби извънредно голямо значение.Неговото предимство се състои главно в това,че от един еякулат може да се осеменят по няколко животни.

Докато при останалите видове животни този начин има много голямо значение и големи перспективи ,по отношение на коневъдството ролята му все още е ограничена. При развъйдането на чистокръвната ездова порода в западните страни този метод е абсолютно изключен.Във Франция,Англия и Италия и в други страни приплодите, получени чрез изкуствено осеменяване,не се вписват в племенната книга.

Автор: Евелина Велинова Димитрова
Източник: www.pomagalo.com