Как конете използват звуците – Част 1

Общуване с конете
Изследване на средствата за общуване между човека и коня
Хенри Блейк

Глава 4 / Част 1
Как конете използват звуците

 

В самото начало на нашето изследване на звуците, който използват конете и опита ни да разберем значението им, ние се сблъскахме с голяма трудност: конете не съблюдават определена последователност на звуците за предаване на съобщения. В процеса на съставяне на речника, ние бързо разбрахме, че освен някои изключения, е практически невъзможно да се каже, че зад определен звук стои дадено значение. По-добре е да се каже, че в определени условия, конят ще предаде това съобщение, чрез един от указаните способи. За да разберем това ние отново се обърнахме към човешкия език и ясно разбрахме, че за предаване на еднакви съобщения и хората използват хиляди различни звуци. И няма пълна увереност, че някой звук винаги има определено значение. На пръв поглед това звучи глупово, но ако се замислите, ще разберете, че наистина е така. Човешките раси се състоят от множество националности и всяка националност има свой език и диалекти. Ако вземем най¬обикновенната фраза ” Обичам те”, ще видим, че всяка нация и всяко племе й предава свой собствен набор от звуци. Ако вземем за пример английския език, то само в него можем да намерим много способи да кажем “Обичам те!”.
В нашия речник, ние записахме съобещинията на англйски, а насреща изброихме всички възможни, дори индивидуални вариянти, които сме наблюдавали при конете. Ние взехме фразата „Обичам те!” като широко значение на привързаност и изброихме всички способи, чрез който конете показват това чувство. Ние започнахме от издишането с два императива, вдшването с два императива, приветственото цвилене с три императива. Това е гласовия способ на изразяване. И заедно с това съществува още и голямо количество знаци. Ние забелязахме 26 вариянта. Тоест ние стигнахме до заключението, че конете могат да изразят своята привързаност по един от 26-те начина. Разбира се има и индивидуалисти, който могат да изразят своята привързаност по съвсем различен начин. Например Фиарлес когато се връщах от странство, показа своята привързаност като дотича със свити уши, в последния момент се спря, облиза ме целия, хвана ме със зъби и здраво ме изтърси. Мога да дам за пример и уелския жребец, който след кастрацията си започна да пасе с кравите. Той изразяваше привързаността си към кобилите като миришеше урината им. Има още знаци за привличане на вмиманието по време на любовните игри, но ние не я включихме в „рубриката”-„Обичам те!”, защото те имат друг смислов подтекст. Женственото приветствено цвилене и вика на жребеца носят в себе си явен сексуален импулс, а не привързаност.
Като резултат ние направихме англо-конен речник. Той съдържа 47 фрази, който използват конете с 54 суб-съобщения. Ние означихме различните възможности, който използват болщинството коне за предаване на всяко значение. Този метод е различен и дори противоположен на този, който се е примагал преди: звуците и знаците да имат само едно значение. Ние мислим, че подобен метод води след себе си само трудности.
Като цяло, съставянето на речник с най-използваните фрази е сравнително лесно. За начало избирате кон, който добре познавате и с който се занимавате всеки ден. Той ще стане основен обект на вашите изследвания. Вие записвате неговите фрази, съставени от звуци и знаци, който си спомняте. В някой случей това могат да са само звуци, в друг-само знаци, но като цяло са заедно. Уверявам ви, че ще се убедите колко много вече разбирате. Като правило това е само половината от обема. След това чрез наблюдение се опитайте да преведете останалите фрази, който използва вашият любимец, което също не е много трудно. Ако наблюдавате коня си за 6 седмици до една година, вие ще можете да съставите списък от 25-35 осносвни, най-използвани съобщения. А вече след като се научите да разбирате коня си, можете да пристъпите към наблюдение на други коне. Във вашия списък ще се появят нови записи-вариянти на същите съобщения, но в друг вариянт. Вие ще забележите, че някои коне използват същите способи за предаване на съобщения като и вашия любим кон. А може да забележите и съвсем нови съобщения, който ще са попълнение за вашия речник. След известно време-примерно 20години-вие ще имате списък от всичките 47 основни съобщения, който използват конете. Някои съобщения вие може никога да не чуете. Като например вика на ярост и ужас. Други сигнали свързани например с половото влечение, майчинството се срещат по-често, ако се занимавате с развъждане на коне. С две думи, вие може би няма да имате пълния списък от 47 съобщения, но ще разполагате със списъка на всички важни за вашия контакт с конете съобщения. Разбира се, списъка може да се попълва непрекъснато! Вие ще забележите, че някои съобщения могат да се предават с ограничен брой начини, а други имат и до 30 вариянта. Така, че няма да ви е лесно да завършите списъка. Винаги ще се намери кон, който да ви каже нещо по друг начин. За пример ще вземем фразата:„Къде ми е закуската, подяволите!”, която коня може да произнесе като използва: базовата фраза за приветствие с 6 нейни императива, т. е. леко издишане през ноздрите-два градуса, ниско цвилене, високо цвилене, ниско „звънче”, високо „звънче”. Конете дори могат да изпръхти и ниско да изцвили.
Фактически, фразата за приветствие може да се използва и като значение на „Къде ми е закуската, подяволите!”, проблема е само да се научите да различавате набора и последователността на съобщенията. Приветственото цвилене, с което коне се поздравяват взаимно, по време на хранене също може да премине в „къде ми е закуската” По същия начин кобилата с определен набор от съобщения може да извика малкото си или да ги използва по време на любовните игри. Един и същ звук може да има повече значения взависимост от обстоятелствата
Например, старчето Крок Бег по един и същ начин поздравяваше моята жена, събратята си, появата на храна, мен и поредната си любима. И това съобщение можеше да стане и собствено. Ако аз не раздавах храната по определения вече ред, тогава поздрава незабавно се покачваше с няколко тона и се превръщаше в „къде ми е закуската, подяволите?” Ако неговата възлюблена не се откликваше веднага, тогава съобщението от „ела тук, драга” се превръщаше в „ ела веднага тук!” Степентта на императива зависи и от личностните черти на конете. Например “Престани!” от устата на жена ми звучи много по-убедително от моето „ Ако не престанеш ще те убия!” и конете това много добре го разбират. Значи някои коне могат да използват по-вискокия по тон императив, в зависимост от индивидуалните си особености. Повишаването или понижаването на императива означава повишаване или понижаване на гласа и също като при хората за усилване на ефекта може да бъде добавена някоя индивидуална фраза. Човек може да каже или само”ела тук” или „ела тук незабавно!”. Коня също може да усили императива като използва знак или повишаване на звука. Този подход за изучаване на общуването при конете стана истински прорив и вярвам, че той е нашият принос за изучаването на общуването на животните.

Следва продължение………

Перевод: Ренета П. Томова
www.taborahorses.com
Talking with Horses.
A Study of Communication between Man and Horse.
(С) 1975 Henry N. Blake