Алюрите на коня

Алюрите на коня

Движенията на коня се наричат алюри. Различават се три основни вида алюри – ходом, тръс и галоп, а при някои коне и четвърти вид алюр – раван.

Ходом. Обикновен ход – трябва да бъде свободен, правилен и с размах. Конят върви пъргаво, но спокойно, с равномерна и свободна крачка. Ездачът поддържа постоянен лек контакт с устата на коня. Бързина на движение – 6 км в час. На ходом конят стъпва последователно в четири такта.
Увеличен ход (широка крачка) – конят прави максимално широка крачка, без прекалено избързване и нарушаване равномерността на хода. Ездачът дава възможност на коня да удължи главата и шията, без да губи контакт с устата му, за да може всеки момент да наложи смяна на посоката и бързината на алюра.
Събран ход – Стъпката е по-висока, а всяка става на краката се прегъва повече, отколкото при обикновения ход.
Свободен ход – алюр за почивка, при който дължината на поводите (напълно изтеглени) позволява пълна свобода на шията на коня.
Съкратен ход – този ход е като обикновения, но е по-бавен и с по-съкратена стъпка.
Разединен ход – има тогава, когато четирите такта престанат да бъдат ясно подчертани и равномерно разграничени.
Тръс. – Най-подходящият алюр за обяздване на коня, както и за неговото отпускане, така и за събирането му е тръсът. На тръс конят се движи в два такта. Между всеки два такта конят стои един момент във въздуха.
Обикновен тръс – конят се движи напред без странични клатения с ангажирани задни крака. Стъпките му трябва да бъдат равни. Този тръс има бързина 12 км в час и се използва в поход.
Увеличен тръс (удължен) – като протяга шията си, конят прави по-широка крачка.
Събран тръс – тежестта се прехвърля върху задницата, което предизвиква по-силно ангажиране на задните крака.
Съкратен (малък) тръс – носи белезите на обикновения, но е по-бавен и с по-съкратена крачка.
Галоп. –  От трите алюра на коня галопът е, който характеризира истинския спортен кон. Конят много по-леко овладява ходом и тръс, отколкото галоп. На галоп конят стъпва на три такта, които не са еднакви.
Обикновен галоп – бързината на алюра – 350 м в минута (в зависимост от ръста на коня). На този галоп ездачът седи с изправено тяло.
Увеличен галоп – конят увеличава дължината на галопния скок, без да губи спокойствието и лекотата. При увеличеният галоп в полето ездачът язди на скъсени стремена и с увеличена опора в коленете. Седалището не опира в седлото.
Събран галоп – конят ангажира задните си крака; ставите на тия крака се сгъват повече, импулсът се увеличава.
Кариер – галоп за бързо движение

Раван – Раванът е също двутактов алюр, при който стъпват едновременно двата латерални крайника.

При обездката конете могат да се приучат и на други движения, като травер (странично пристъпване), пасаж (каденциран тръс), пиафе (пасаж на място) и др.

Превод: Д. Христова
Източник: www.dir.bg