Физическата активност при спортните коне

Влияние на физическата активност върху хематологичните показатели при спортни коне

УВОД
Физическото натоварване при конете е свързано с морфологични, биохимични и хормонални промени. При физически тестове, проведени с топлокръвни холандски жребци, Sloet et al. (1991) установяват достоверно увеличаване на хематокрита на 2-та и 60-та минута след приключването им. Chabchoub et al. (1999) не установяват значителни промени в хематологичните параметри на Арабски коне, участващи в състезания за издръжливост. Известно е, че продължителните натоварвания водят до отклонения в еритроцитните индекси (MCV, MCH, MCHC), като същевременно тези модификации са с непредсказуем характер и не са пряко свързани с електролитния и воден баланс, както и със степента на физическо обременяване (Munoz, 2008). Едновременно с това е установена корелативна връзка между средния клетъчен обем (MCV) и концентрацията на Na+ йони. В литературата съществуват редица данни относно промените в основните биохимични показатели, свързани с физически натоварвания. Установено е, че в хода на продължителна мускулна активност се развива хипокалцемия и хиперфосфатемия, резултат от промените във водно-солевия баланс (Георгиев, 1984; Lucke, 1979; Rose, 1980). В същото време не са констатирани разлики в количеството на общия белтък преди и след тренировка. В дългосрочен план (над 4 месеца), тренингът е свързан с плавно повишение на общия белтък в кръвта (Fowler, 1980; Георгиев, 1984). Промените в кръвната захар са динамични и в значителна степен зависими от интензивността на мускулната работа. В проведените от Sloet (1991) изследвания е установено значително понижаване на глюкозата в кръвта до втората минута след приключване на тренировката и възстановяване на изходните нива към края на първия час. Също така е констатирано значително нарастване на нивото на кортизола в началните етапи на физическо натоварване (Snow, 1981; Георгиев, 1984).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Настоящото изследването бе проведено в началото на месец април 2008 година, на Конната база към Тракийския университет. В него бяха включени три кобили и три кастрата от Хановерска порода, на възраст между 5 и 10 години. Конете се намираха в начален етап от своята подготовка. Температурата на въздуха бе 20°С, а влажността на въздуха 82%. Физическото натоварване се състоеше от първоначално загряване на конете в рамките на 10-15 минути чрез движение в бавен и по-бърз тръс с последващо прескачане на комбинации от препятствия с височина между 1 и 1.50 метра в продължение на 15 минути. Кръвните проби се получаваха трикратно от яремната вена посредством игли за еднократна употреба (18G), както следва: преди началото и непосредствено след приключване на тренировката, както и 30 минути след това. Лабораторните изследвания бяха извършени в ЛДЦ на ВМФ и ЦКЛ на МФ към ТрУ-Ст. Загора. Те включваха: определяне на общ брой еритроцити, левкоцити и тромбоцити, количество на хемоглобин, хематокрит, среден клетъчен обем (MCV), средно клетъчно количество на хемоглобин (MCH), средна клетъчна концентрация на хемоглобин (MCHC) – хематологичен анализатор Mindray Auto Hematology Analyzer-BC-2800 Vet. Диференцирането на белите кръвни клетки бе извършено по рутинен меандъров метод и оцветяване по Романовски-Гимза. Биохимичното изследване на кръвта включваше: определяне на общ белтък, албумин, кръвна захар, фосфор, калий (Mindray, Biochemistry Analyzer-BA-88), калций, натрий, хлор (Chiron/ Diagnostics 865 UK), кортизол (ACS 180 Plus).

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
При анализ на червената кръвна картина се установи повишение в стойностите на еритроцитите. Хематокритът се покачва непосредствено след края на тренировките. При третото изследване (на тридесетата минута) се установява понижение на стойностите му. Нашите резултати допълват установените от Sloet (1991) девиации относно този показател. Налице бе подчертано увеличаване на хемоглобина в кръвта. Най-високи стойности се установиха в края на тренировката. В края на периода на изследването те се понижиха до изходните нива. Според нас тези промени се дължат на интензивната обмяна на кислород и въглероден двуокис, породена от усилената мускулна активност и последвалото изтласкване на еритроцитна маса от далака в кръвното русло. Наблюдаваните промени в еритроцитните индекси са слабо изразени и нямат закономерен характер, което се потвърждава от изследванията и на други автори (Munoz, 2008). Интерес представляват промените в бялата кръвна картина. Левкоцитите показаха стабилна тенденция към повишаване в хода на тренировъчния процес. След преустановяване на упражненията те се понижиха до изходните си нива. Тези колебания се обясняват със стресиращия ефект, който оказва физическото обременяване върху организма. Това според нас е причина и за наблюдаваната тромбоцитоза, установена и след края на контролния период от тридесет минути. В левкоцитната формула липсват съществени отклонения, свързани с физическите усилия през изследвания период.
Oт биохимичният анализ на кръвта, се установи динамично повишаване на количеството на общия белтък и албумина, което се запази до края на изследвания период. Нашите резултати се различават от тези на Георгиев (1984) и Rose (1980). Според нас тази разлика се дължи на различната интензивност на натоварване по време на теста. Изследването не установи промени в нивата на кръвната захар. Стресът, на който са подложени конете, е причина за завишените в края на теста стойности на кортизола. След поставяне на животните в спокойна среда и отпочиването им в рамките на половин час, стойностите на този хормон се възстановиха до първоначалните си нива. Ние считаме, че при интерпретацията на тези резултати трябва задължително да се имат в предвид и разликите в темперамента на отделните коне. Изследването на калция показа понижаване непосредствено след края на упражненията, с последващо повишаване в края на изследвания период. В хода на изследването не се установиха съществени отклонения в стойностите на фосфора и електролитите К, Na и Cl. Според нас този факт се дължи на липсата на процеси на дехидриране и сравнително леките физически усилия, които конете трябваше да извършат.

ИЗВОДИ

  • Физическата активност при спортни коне е съпроводена с динамични морфологични промени в кръвта, изразяващи се в повишаване на еритроцитите, левкоцитите, тромбоцитите, хематокрита и хемоглобина.
  • Биохимичните промени се изразяват в протеинемия, албуминемия и завишени кортизолови нива.
  • Субмаксималните физически натоварвания не са съпроводени с електролитни промени.

Автор: Сашо Събев, Петко Петков
Източник: www.sustz.cоm