Асоциация “Български спортен кон”

Развитие и утвърждаване на породата Български спортен кон

Промените в България от 90-те години на миналия век доведоха до промени в организацията на воденето на племенното дело. Пътят на евроинтеграцията определи политиката на държавата в областта на селекцията и репродукцията в животновъдството. Промените в законодателството изискваха прехвърлянето на тази дейност от държавната структура – Националната служба за селекция и репродукция в животновъството в ръцете на породни асоциации на развъдчици и собственици на животни. Така с активното участие на Министерството на земеделието през 1998 г. се учредява Националната асоциация по коневъдство (НАК). С развитието на процеса фактът, че собствениците на различни породи коне имат различни интереси, довежда до обособяването на някои породи в отделни асоциации. Законодателството постепенно се променя и специализира в съответствие с европейската практика. С промените на Закона за животновъдството за всяка порода се изисква отделно Разрешение за извършване на дейност по селекция и репродукция.

Преди 5 години възниква идеята за учредяване на Асоциация, която да положи основите на воденето на племенната информация за многобройните спортни коне, родени в България. Катализатор на този процес е Българска федерация конен спорт (БФКС). Създадена е Българска асоциация за развъждане на спортни коне (БАРСК), а неин председател е доц. Георги Бързев, който дълги години ръководи комисията по развъждане към БФКС. Първоначално БАРСК е част от НАК, но и тук скоро се налага мнението, че Асоциацията следва да получи самостоятелен лиценз. Така на Общо събрание през пролетта на 2010 година се предприемат промени в устава и наименованието й, наред с решение за отделяне от НАК и подготовка на документация за получаване на Разрешение от страна на Министерство на земеделието и храните.

Новото име на Асоциацията е „Български спортен кон”. Като съпредседател в организацията е привлечен Светлозар Касчиев – председател на Асоциация „Източнобългарски кон”, който вече е придобил необходимия опит във воденето на Родословна книга и база данни, както и в процедурите по получаване на лиценз. В началото на месец февруари тази година Министерството издава необходимото разрешение за извършване на дейност по селекция и репродукция.

Законови изисквания за водене на племенната информация и приоритети в дейността на Асоциацията?
Философията на тези изисквания се състои в адаптирането на страната ни към условията на общия европейски пазар. В областта на коневъдството това предвижда извъшването следните основни видове дейности:
• Своевременна регистрация и идентификация на конете. Издаване на паспорти съгласно регламент 504 / 2008 ЕС. Регламентът изисква до навършване на 6-мес. възраст кончето да бъде идентифицирано и трайно маркирано чрез поставянето на микрочип, последвано от издаване на паспорт . Освен това от коня следва да се вземе образец за ДНК тест за подтвърждаване на произхода му;
• Определяне на активната част на популацията. Това означава да се определят животните, които ще бъдат допускани до използване за разплод. Жребците се одобряват от специализирана комисия и се лицензират, а кобилите подлежат на опростена регистрация за разплод;
• Контролиране на разплодната дейност. Този процес изисква стриктно следене на датите на покриване и раждане, както и яловостта, абортите, мъртвородените кончета и др.;
• Контролиране на продуктивните качества на конете. Тук влизат редовното измерване на кончета в процеса на растежа им, бонитировката и тестирането им, следенето на спортната им кариера, разплодната им дейност и качествата приплодите им;
• Определяне на развъдната стойност на племенните коне. Това е най-сложната и най-важна част в селекционния процес, който се извършва от специалисти в областта на популационната генетика.

Изпълнението на тези задачи определя основната цел на Асоциацията, а именно да насочи развъдния процес на българския спортен кон по посока максимално ефективно използване на генетичните ресурси, с които разполагат собствениците на коне от породата за нуждите на спортното коневъдство, както и да получи международна легитимация на българския спортен кон.

Цели пред Асоциация “Български спортен кон”
В основата на всички бъдещи действия стои издаването на том I на Родословната книга на българския спортен кон. Първата стъпка за това е идентификацията и паспортизацията на наличните в страната коне от породата. След като това е факт, Асоциацията ще притежава необходимия минимум от документи за кандидатстване за членство в WBFSH (Световна развъдна федерация за спортни коне). Приемането ни във федерацията е равносилно на получаване на международно признаване на българския спортен кон и неговото равноправно участие в мероприятията на WBFSH, заедно с други близо 40 спортни породи коне по света.

Въпреки че предначертания път е добре известен в западноевропейските страни, голяма част от предстоящите дейности не са достатъчно познати на българското коневъдство. За успешното постигане на целите е важно Асоциацията да инвестира в обучаването на специалистите си, които да получат международно признати сертификати за бонитьори и съдии в развъдните мероприятия на WBFSH.

Следващата стъпка е организирането, съвместно с БФКС на конно-спортни състезания за стил, по правилата на WBFSH, които да получат международно признание и привлекат коне от съседните балкански страни.

В развъдния процес първостепенно значение има широкото въвеждане на изкуственото осеменяване, предимно със замразена семенна течност, тъй като това би позволило използването на най-добрите в световен мащаб жребци за целите на родната селекция. Асоциацията активно ще съдейства за развитието на този процес.

Важно е да се подобрят познанията на членовете на Асоциацията в областта на племенното коневъдство, развъдните правила, водещите спортни линии, най-новите тенденции в развъждането на спортни коне чрез организиране на семинари, разпространяване на образователни материали, издаване на каталози и др.

Основната дългосрочна цел на Асоциацията е бързото подобряване на качествата на българския спортен кон и повишаването на неговата конкурентноспособност на общия европейски пазар.

Асоциация “Български спортен кон”
За контакт: Георги Бързев
Телефон: 0888 564 338