Асоциация за развъждане на Източнобългаски кон

Асоциация “Източнобългаски кон” обединява на доброволен принцип собствениците на коне от породата Източнобългаски кон в България.

Работи за запазване и усъвършенстване на генетичния потенциал на конете от порода Източнобългаски кон в България.

Подпомага усилията на своите членове за повишаване на икономическата ефективност от развъждането и производството на коне от породата Източнобългаски кон в България.

Асоциация “Източнобългарски кон”
9700 гр. Шумен, кв. Макак, Админ. сграда на ДП “Кабиюк”
тел. + 359 54 801050
факс. + 359 54 801060
e-mail: kastchiev@mail.bg

www.eastbul.com