Оборно отглеждане на коне

Оборно отглеждане на коне

 

Колкото по-интензивна е системата за оборно отглеждане на конете, толкова по-големи са изискванията на животните към параметрите за осигуряване на благополучие и комфорт. Тези нужди включват осигуряване на оптимални параметри на микроклимата в сградите, редовно и съобразено с изискванията на животните хранене и поене, грижи на обслужващия ги персонал, поддържане на добро здраве и физическо натоварване.

Сградите за отглеждане на коне трябва да бъдат ситуирани и изградени съобразно изискванията за благополучие и комфорт на животните. Особено важно е планирането на боксовете, пътеките и проходите в конюшните, достъпът до тях, осигуряването на достатъчно площ за почивка и движение на животните, добра канализационна и вентилационна систе ма. Сградите, съораженията и оборудването в тях трябва да са изработени от материали, които са безвредни за животните и тяхната повърхност или конструкция не води до нараняване или дискомфорт.

Подът на помещенията трябва да бъде топъл, плътен, с гладка повърхност,  но не хлъзгав, да има подходяща дренажна система от канали за оттичане на урината и торовата течност височината на помещенията трябва да е по-голяма така, че да има най-малко 60-90 см. свободно пространство над главата на коня в изправено положение с цел осигуряване на добра циркулация на въздуха в помещенията.

Прозорците или вентилаторите трябва да бъдат разположени на подходяща височина, без да предполагат възникването на силни въздушни течения в сградата.

Индивидуалните боксове трябва да имат размери, които да осигуряват достатъчно площ на животното да се движи, обръща, ляга и става свободно, без дискомфорт или възможност за нараняване.

Размерите на боксовете (см.) за отделните категории коне трябва да са:

 • жребци пепениери – 360 x 360
 • жребци стационери – 360 x 360
 • коне в тренинг – 360 x 340
 • кобили с кончета – 360 x 360
 • жребчета от 1-3 годишна възраст – 280 x 280
 • жребчета от 6 месечна до 1 годишна възраст – 250 x 130

Преградите между отделните боксове не трябва да са изцяло плътни. Наличието на решетъчна част позволява осъществяването на визуален контакт между отделните животни, което е от особена важност за тяхното благополучие.

Общата височина, височината на плътната и решетъчната част на преградите за различните категории коне в см. са:

 • жребци пепениери – 130 Плътна част / 150 Решетъчна част / 280 Обща височина
 • жребци стационери – 130 Плътна част / 150 Решетъчна част / 280 Обща височина
 • коне в тренинг – 130 Плътна част / 100 Решетъчна част / 230 Обща височина
 • кобили с кончета – 130 Плътна част / 100 Решетъчна част / 230 Обща височина
 • жребчета от 1-3 годишна възраст – 130 Плътна част / 100 Решетъчна част / 230 Обща височина
 • жребчета от 6 месечна до 1 годишна възраст – 130 Плътна част / 100 Решетъчна част / 230 Обща височина

При отглеждане на конете в групови боксове за всяко животно трябва да има осигурена достатъчна площ от пода за почивка.

Леглата трябва да имат дължина поне 285-310 см. и ширина 160-180 см. в зависимост от размерите

на животните. Постелята трябва да осигурява топло, сухо и чисто място за почивка на животните и да предпазва крайниците им от наранявания. Въздушнопреносимите замърсители на въздуха като праха(от постелята,храната и животните) и амонячните изпарения от процесите на разграждане на урината, фекалиите и постелята могат да причинят сериозни вреди на здравословното състояние на конете, най-често появата на респираторни заболявания. Конете са много по-чувствителни, дори от хората, по отношение съдържанието на амоняк във въздуха. За това редовното почистване, зареждането с чиста и суха слама, както и осигуряването на добра вентилация е задължително.

Вентилационната система в сградите за отглеждане на коне трябва да осигурява параметри на микроклимата в следните граници:

1) Температура на въздуха(градус по целзии)

 • Жребци, работни коне и коне в тренинг-минимум 8, оптимална 13-15, максимум 25;
 • Кобили и млади коне-минимум 12, оптимална 16-18, максимум 25.

2) Влажност на въздуха, %

 • За всички категории коне-минимум 50, оптимална 60-70, максимум 80

3) Скорост на движение на въздуха, m/s:

 • Жребци, работни коне и коне в тренинг-есен,зима,пролет-0,3; лято 1,0
 • Кобили майки и млади коне-есен, зима, пролет-0,2; лято-0,5

Сградите за отглеждане на коне трябва да има технически изправна електрическа система в следните параметри:

1) Естествено осветление

 • Жребци, работни коне и коне в тренинг-СК 1/12, КЕО минимум 0,5 % ;
 • Кобили майки и млади коне-СК 1/12 – 1/15, КЕО минимум 0,5 %

2) Изкуствено осветление:

 • Жребци, работни коне и коне в тренинг-30-50 LX ;
 • Кобили майки и млади коне-40-50 LX.

Отглежданите коне в помещенията трябва да имат неограничен достъп до прясна и чиста вода. Ежедневно всеки кон се нуждае средно от 20-40 л. Количеството може да бъде по-високо поради изхранването със сено и концентрати с ниско водно съдържание, ниво на влажност и температура, различно физиологично състояния и др. Препоръчва се използването на автоматични поилки. Когато се използват водопойни корита те трябва да са пълни до определено ниво с прясна и чиста вода.

Водопойните съоражения трябва да са изработени от материали, които позволяват редовно почистване, измиване и дезинфикциране, като използваните за целта препарати да са безвредни за животните.

Яслите за груб и концентриран фураж трябва да са позиционирани и изработени така, че да се избягва риска от нараняване, особено в областта на очите. Материалите, от които са изработени трябва да позволяват лесно почистване, измиване и да са безвредни за животните. Спазването да хранителен режим е предпоставка за избягване на стресови ситуации и поява на агресивно поведение.

Яслите в боксовете трябва да имат следните размери в см.

 • Височина от пода до горния ръб – 100(60);
 • Горна ширина – 60;
 • Долна ширина – 30;
 • Дълбочина – 40.

Опасността от пожари в конюшните винаги е високо рисков фактор поради наличието на много дървени конструкции и слама за постеля на животните. Планирането на боксовете и технологичните пътеки трябва да бъде съобразено и с това да се осигури възможност за бързо и лесно извеждане на животните от помещенията. За целта технологичните пътеки трябва да имат ширина най-малко 310 см. за племенни коне и 250 см помещенията за работни коне.