Национална асоциация по коневъдство – НАК

Националната асоциация по коневъдство е създадена през 1999 г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел. Тя е независима, доброволна, неполитическа организация, която се създава за неопределен срок, в обществена полза и е изградена на принципа на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете.

Дейността на Националната асоциация по коневъдство е насочена към издигане на българското коневъдство на европейско ниво.

През последните години сдруженията по браншови признак се утвърдиха като необходимост за защита интересите на своите членове. Националната асоциация по коневъдство е една от тях.

Създадена през 1999 г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО КОНЕВЪДСТВО е независима, доброволна, неполитическа организация, която се създава за неопределен срок, в обществена полза и е изградена на принципа на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете.

НАК обединява породни, развъдни и други асоциации, насочили усилията и дейността си към стимулиране на успешното развитие на българското коневъдство.

Мисията на НАК е
– да работи за повишаване на генетичния потенциал на породите коне, развъждани в Р България;
– да гарантира породната принадлежност и произхода на животните;
– да подпомага, обединява и насочва усилията на членовете си за повишаване на икономическата ефективност на развъждането и производството на коне ;

За целта НАК
– подпомага развъждането, вноса и износа на разплодни племенни животни, сперма, ембриони;
– съдейства за разработване на национални, регионални и индивидуални инвестиционни програми;
– организира курсове за обучение, придобиване и повишаване квалификацията на своите членове;
– оказва информационна, методическа, консултантска помощ;
– изработва и разпространява специализирана литература.

www.horsesbg.com